Kasumi Tsuru Kimoto Extra Dry Sake

Kasumi Tsuru Kimoto Extra Dry Sake